ALLMÄNNA VILLKOR

 

 1. Definitioner
 2. Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som handlar för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. För konsumenter gäller villkoren i detta avtal samt konsumentköplagen (1990:932) (härefter ”KKL”).
 3. Med näringsidkare menas i dessa bestämmelser en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. För näringsidkare finns särskilda bestämmelser i detta avtal som anges kursiverat.
 4. Med köpare menas i dessa bestämmelser såväl konsument som näringsidkare.

 

 1. Beställning
 2. Dessa villkor är bindande för båda parter när en offert eller beställning har godkänts av båda parter och köparen därmed tagit del och godkänt dessa villkor.
 3. För det fall Poolkemisten har angivit en kostnadsspecifikation över arbetskostnad i en offert görs köparen medveten att kostnaden kan komma att ändras efter platsbesök av Poolkemisten.

 

 1. Ångerrätt
 2. För det fall att avtal ingås på distans och distansavtalslagen är tillämplig har konsumenten en ångerrätt om 14 dagar räknat från leveransdatum. Om konsument väljer att utöva sin ångerrätt är konsumenten skyldig att bekosta frakten av köpt vara tillbaka till Poolkemisten Sverige AB (”Poolkemisten”).
 3. Konsumenten är medveten om att denne kan bli ersättningsskyldig för det fall en vara har minskat i värde till följd av att den hanterats i större omfattning än nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion. All användning utöver detta som lett till värdeminskning ger Poolkemisten rätt att tillämpa ett avdrag på återbetalningen motsvarande den värdeminskning den sålda varan blivit föremål för.

 

 1. Betalning
 2. Betalning ska ske i enlighet med betalningsvillkoren som framgår av framsänd faktura.
 3. För det fall att köparen har beställt ett poolpaket inklusive byggnation åtar sig köparen att betala 30% i samband med godkänd beställning eller offert, 50% när poolens väggar är färdiginstallerade samt 20% vid färdigställande.
 4. För det fall att köparen har beställt ett spabad alternativt gjort en specialbeställning ska betalning om 50% erläggas vid beställning samt resterande 50% när spabadet är redo att levereras.
 5. Poolkemisten har alltid rätt att fakturera för sålda produkter innan eventuellt installationsarbete är utfört och slutfört.

 

 1. Leveranstid och leveransförsening
 2. Beräknad leveransdag bör anges i offert. Har en leveransdag inte angivits ska varan levereras inom skälig tid. Notera att olika varor i en och samma offert kan ha olika leveranstider beroende på om varan finns på lager eller ej. Vidare bör det noteras att Poolkemistens underleverantörers leveranstider kan variera kraftigt och kan komma att ändras varför Poolkemisten förbehåller sig rätten att ändra beräknad leveransdag för det fall en underleverantör i sin tur ändrar leveransdatum.
 3. Vid leveransförsening ska Poolkemisten snarast underrätta köparen. Om förseningen är av väsentlig betydelse för en konsument får han häva köpet om han inom skälig tid efter underrättelsen meddelar Poolkemisten detta. Konsument har inte rätt till ersättning för dröjsmålet för det fall att dröjsmål beror på något förhållande utom Poolkemistens kontroll i enlighet med 14§ KKL.
 4. Poolkemisten är inte skyldigt att leverera om de förutsättningar som anges i 12 § KKL är uppfyllda.
 5. En konsument har rätt att hålla inne betalningen vid säljarens dröjsmål enligt 11 § KKL.
 6. En näringsidkare får häva köpet om Poolkemisten förfarit vårdslöst och inte inom skälig tid levererat varan. Hävningsrätt föreligger dock endast om förseningen är av väsentlig betydelse för näringsidkaren.

 

 1. Leveranskostnad
 2. För det fall att transporten av köpt vara till köparen inte är mer än 40 km ingår fraktkostnad i köpeskillingen. Vid transport som är längre än 40 km tillkommer fraktkostnad jämte köpeskillingen.
 3. Är önskemålet av placeringen av spabadet utanför kranbilens räckvidd står kund för eventuell merkostnad eller slutgiltig placering. Vid synliga transportskador ska detta noteras omgående på fraktsedeln. Inte direkt synliga ska rapporteras inom 5 dagar.

 

 1. Garanti
 2. Lagstadgad garanti för konsumenter löper från leveransdatum och gäller under förutsättning att installation gjorts enligt leverantörs manualer och bruksanvisningar. Vad gäller spabadet ska det placeras på en jämn och hård yta som klarar aktuell belastning.
 3. Vidare gäller inte garantin för det fall att fel beror på:
 • felaktig installation och felaktigt handhavande av annan aktör,
 • yttre åverkan, tex frostskador, deformation/missfärgning/blekning pga felaktigt användande av kemikalier, vilket ger fel pH-värde, klorkoncentration, alkanitet och dylikt.
 • skador pga snölast på pooltäckning och pooltak. Lamelltäckning ska endast användas på sommaren.
 • felaktig strömmatning, strömspikar, blixtnedslag och dylikt.
 1. Poolkemistens samtliga produkter är avsedda för privat bruk varför garanti ej gäller produkter som används inom ramen för näringsverksamhet.

 

 1. Reklamation
 2. Vid fel ska konsumenten reklamera felet till Poolkemisten så snart som möjligt. Instruktioner för reklamation finns på poolkemisten.se.
 3. En näringsidkare ska reklamera fel som förelåg vid köpet senast 30 dagar från leveransdatum enligt instruktionerna på ovan angiven hemsida.

 

 1. Påföljder vid fel
 2. Polkemisten avgör om avhjälpande eller omleverans ska företas för att åtgärda felet.
 3. Kräver konsumenten prisavdrag eller hävning har Poolkemisten rätt att avhjälpa felet eller omleverera om detta görs utan kostnad och utan väsentlig olägenhet för konsumenten. Konsumenten behöver i normalfallet inte acceptera mer än tre avhjälpningsförsök för samma fel.
 4. För det fall köparen anlitat en extern aktör för att utföra nödvändigt elarbete för installation av den köpta varan och reklamerat fel är hänförligt dennes arbete, ska inte Poolkemisten bära något ansvar för felet vare sig direkt eller indirekt. Således uppmanas köparen att säkerställa att ett reklamerat fel faktiskt är hänförligt till Poolkemisten.
 5. För det fall att reklamerat fel visar sig vara hänförligt till en externt anlitad aktör äger Poolkemisten rätt att kräva ersättning för nedlagd arbetstid avseende felsökning.
 6. Notera att köparen ansvarar för att underhålla och sköta köpt produkt enligt anvisningar och fel som orsakats på grund av felaktig skötsel utgör därför inte fel i juridisk mening. Till exempel är inte missfärgningar på grund av felaktigt ph- och klorvärde ett fel som Poolkemisten kan åläggas ansvar för.
 7. Om köparen är näringsidkare har Poolkemisten rätt att avhjälpa eller omleverera. Om detta blir oskäligt dyrt eller betungande för Poolkemisten kan Poolkemisten istället medge prisavdrag eller hävning av köpet. Näringsidkaren har rätt att häva köpet om ett väsentligt fel kvarstår efter tre avhjälpningsförsök. Hävs köpet utgår ingen ränta och Poolkemisten har rätt att från köpeskillingen göra avdrag för nytta med 1 % av varans pris per månad från leverans. Poolkemisten är dock aldrig skyldigt att betala mer för den återlämnade varan än marknadsvärdet för motsvarande vara i felfritt skick.
 8. Om köparen är näringsidkare och reklamerar ett fel som visar sig vara hänförligt till externt anlitat aktör, äger Poolkemisten rätt att kräva ersättning för nedlagd arbetstid avseende felsökning.

 

 1. Köparens rätt till skadestånd
 2. En konsument har under de i 14 och 30-32 §§ KKL angivna förutsättningarna rätt till ersättning för skada – t ex utgifter och förluster – som orsakas honom p.g.a. att varan är felaktig eller genom Poolkemistens dröjsmål. Skadeståndet omfattar dock inte ersättning för förlust i näringsverksamhet. Konsumenten är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.
 3. Vad gäller köp och installation av pool-liner ska köparen inte äga rätt till ersättning för det fall en pool rasar helt eller delvis vid borttagande av gammal pool-liner förutsatt att Poolkemisten inte uppfört poolen inom senaste två åren.
 4. Näringsidkare har rätt till ersättning för den skada han drabbas av på grund av fel eller leveransförsening om Poolkemisten förfarit vårdslöst. Ersättning utgår endast för skäliga utlägg men inte för förlust i näringsverksamhet eller för skada på annat än varan.

 

 1. Specifika bestämmelser avseende köp och byggnation av pool
 2. Kostnad för elarbete, eventuella körplåtar och/eller grundvattensänkning tillkommer utöver det avtalade priset.
 3. Det åligger köparen att informera Poolkemisten, eller av denne anlitad aktör, om samtliga nödvändiga omständigheter som kan påverka placering av pool. Poolkemisten kan ej åläggas ansvar för skador som uppkommit till följd av att köparen inte informerat och tillhandahållit tillräcklig dokumentation över till exempel vatten- och avloppsledningar, elledningar, stora stenar, konstruktioner eller dylikt. Merarbete på grund av dylika oförutsebara händelser debiteras löpande av Poolkemisten.
 4. Köparen ansvarar för samtlig kontakt med myndigheter.

 

 1. Bestämmelses ogiltighet
 2. Skulle någon bestämmelse i detta avtal eller del därav vara ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt.

 

 1. Tvist
 2. Tvist mellan parterna ska avgöras enligt svensk lag vid svensk domstol.