GDPR – Policy för behandling av personuppgifter

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.
Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och
förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi
använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta
tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår
utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi
strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller
marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att
uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar
in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan
motsätta dig det.

Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i
annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på
personuppgifterna vi behandlar:

Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Ålder
Födelsedatum
Kön
Fotografier
Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll
Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vår försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina
personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina
personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra
skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan
fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
Uppgifter som vi får från offentliga register
Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare

Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, besöker oss, vår hemsida eller på annat sätt tar kontakt
med oss
Vilken information ger vi till dig?
När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har
fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt
dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om
vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har
frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller
rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.
Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver
personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot
intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt
till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall
vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att
personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar
Poolkemisten är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina
personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.